OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL ESHOPU www.avato.cz:

OTAVA, výrobní družstvo

Sídlo: Písek, Vinařického 374, PSČ 397 01 Česká republika

IČO: 00028649, DIČ: CZ00028649

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 68

Banka: 311271/0100 vedený u Komerční banky a.s.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.avato.cz, (dále jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e‑shopu každému přístupné.

 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem 624/92Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění.

 3. Prodávající (OTAVA) je právnická osoba (dále „prodávající“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatel (v souladu s § 420zák. 89/2012 v platném znění) je přitom ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

 4. Spotřebitel (v souladu s §419 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen "kupující spotřebitel").

 5. Pokud ustanovení těchto OP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, pak je dále souhrnně označen jako "kupující".

 6. Expediční sklad se nachází na adrese Vinařického 374, 39701 Písek (dále jen "provozovna“).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.avato.cz, jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Zároveň si je vědom toho, že tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

 2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e‑mailu kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

 3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již provedl úhradu, bude mu odpovídající částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých, objednávkovým formulářem, předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné. Kupující zároveň potvrzuje, že je starší 18 let a že souhlasí s Obchodními podmínkami zde uvedenými.

 7. Všechny objednávky akceptované prodávajícím přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude vyexpedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s marnou expedicí zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem, či nikoliv. Pokud zboží výjimečně nebude na skladě, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího o delším termínu dodání.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 9. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

 11. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

III. Cena a specifikace zboží

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e‑shopu.

 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena v českých korunách přímo v e‑shopu. Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č.235/2004 Sb. Prodávající je plátce DPH.

 3. V e‑shopu jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

 4. Společně s cenou zboží je povinen kupující zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena zboží společně s náklady spojenými s balením a dodání zboží tvoří celkovou kupní cenu. Cena přepravného je u každé objednávky uvedena v českých korunách přímo v e‑shopu.

 5. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v kupní smlouvě. Při tvorbě objednávky zvolí kupující dopravce, způsob doručení zásilky a způsob úhrady za zboží. Platbu za zboží je možné provést na dobírku prostřednictvím dopravce, který mu dopraví zboží a při jeho předání mu kupující uhradí částku uvedenou na potvrzené objednávce. Při předání zboží je ověřována totožnost kupujícího, v některých případech se kupující prokazuje speciálním PIN kódem - dle pravidel dopravce. V sekci Platba při objednávání zboží lze zvolit způsob úhrady za zboží "Platba předem", což znamená, že kupující uhradí Celkovou částku dle Potvrzené objednávky ze svého bankovního účtu na účet e-shopu www.avato.cz.

 2. Přeprava a dodání zboží může proběhnout pouze způsoby, které prodávající nabízí v objednávkovém formuláři.

 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 4. Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě postoupeno přepravci nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci.

 6. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou dodávku zvlášť.

 7. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl přepravci údaje týkající se kupujícího a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 8. Kupující je povinen společně s cenou zboží uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen "doručení"). Způsob doručení si kupující zvolí dle uvedených možností při vyplňování objednávky v e-shopu.

 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě poškození obalu zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít, je však povinen sepsat s dopravcem protokol, který kupující zašle prodávajícímu.

 10. Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s doručováním.

 11. V případě nedoručení bude kupující vyzván, a to telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím SMS zprávy, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno.

 12. Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen uhradit k celkové ceně i předchozí manipulační poplatky a přepravné.

 13. V případě zasílání zásilky do zahraničí: Poplatky za přepravu se počítají dle přepravce a nabízené služby v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky a lokace dodání. O výši přepravného bude kupující informován individuálně.

V. Nabytí vlastnického práva, převod nebezpečí škody

 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny zboží a jeho převzetím.

 2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. 

VI. Záruka jakosti, práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Prodávající se zavazuje kupujícímu plnit řádně, bez vad a v souladu s expedičními lhůtami v těchto OP uvedených.

 2. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto právo se nevztahuje na opotřebení výrobku a případné změny výrobku způsobené nesprávnou údržbou nebo nevhodným skladováním.

 4. Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího stejně jako postup při uplatnění práva z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího - odst. VII.

 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (věc) má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a je vhodná k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 7. Článek VI.6 se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené  jejím běžným užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

VII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy - Reklamační řád

 1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než přepravce), převezme zboží (§ 1829 odst. 1 OZ)

 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího písemně nebo e-mailem na adresu www.avato.cz.

 3.  V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy pouze částečně, je prodávající povinen uhradit kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží v rozsahu, o kolik by se snížilo v případě, že by byla původně smlouva plněna bez části, od které kupující spotřebitel odstupuje.

 4. V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si kupující spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.  Dále je povinen vyplnit “FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA ESHOPU  www.avato.cz“ a zaslat jej vyplněný současně se zbožím, které reklamuje.

 5. Zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu provozovny OTAVA, výrobní družstvo, Vinařického 374, 397 01 Písek. Toto zboží nebude přijímáno na žádné z dislokovaných provozoven OTAVY, výrobní družstvo. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu.

 7. Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 8. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 9. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v souladu s usnesením §1837 občanského zákoníku v případě zboží zhotovovaného na zakázku (např. oblečení šité na míru) nebo u zboží uzavřeného v obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 10. Ve lhůtě 10 (deseti) dnů od vrácení zboží kupujícím na adresu prodávajícího, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zj. za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a také, zda bylo vráceno v původním obalu.

 11. V případě odstoupení od smlouvy dle OP vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající ceně zboží nejpozději do 7 (sedmi) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 12. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud zboží ještě nebylo převzato kupujícím nebo zásilka se z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do 7 dnů od první výzvy.

VIII. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

V souladu s ustanovením §1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými předpisy.

IX. Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování:

OTAVA, výrobní družstvo, Vinařického 374, Písek, PSČ 397 01

Telefon: 382 206 543

E-mail e-shopu: obchod@avato.cz

X. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích nebo je přímo aktualizovat na svém zákaznickém účtu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez souhlasu prodávajícího předávány dalším osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo ukládány v tištěné podobě.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem (čl. 3.5), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 9. OTAVA, výrobní družstvo Písek, provozovatel e-shopu www.avato.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s legislativou EU -  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou, se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Prodávající je oprávněn na základě dobrovolného souhlasu kupujícího zasílat vlastní obchodní sdělení, a to do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit, nebo když si je ukončí sám na základě odkazu v každém obchodním sdělení.

 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Každý návštěvník webových stránek www.avato.cz, včetně kupujícího, stvrzuje jejich prohlížením souhlas s ukládáním cookies. V případě, že návštěvník webových stránek nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může tomuto shromažďování zabránit nastavením svého prohlížeče.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Toto rozhraní lze užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

XIII. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesilatele).    

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 2. Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě ji lze uzavřít v jazyce anglickém nebo německém.

 5. Přílohou těchto Obchodních podmínek je FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA E-SHOPU  www.avato.cz

 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01/04/2019

 

Obchodní podmínky zde ke stažení: Obchodní podmínky 

Formulář na vrácení zboží ke stažení: Formulář pro vrácení zboží

Kontaktujte nás

volitelné